logo Intransla

Preklady a tlmočenie - Mgr. Jozef Veselský
člen Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov

Preklady

Preklady z AJ do SJ, zo SJ/ČJ do AJ a z ČJ do SJ vrátane úradných prekladov a expresných prekladov do jednej hodiny.
Korektúry z AJ do SJ, SJ/ČJ do AJ, ČJ do SJ.

Špecializácia (preklady z oblasti):

 • energetiky,
 • IT,
 • stavebníctva a nehnuteľností,
 • architektúry,
 • oceľových konštrukcií a zváračského sektora,
 • metalurgie, valcovania za tepla a studena,
 • výroby koksu,
 • výroby rúr a radiátorov,
 • strojných zariadení,
 • vojenskej techniky,
 • pivovarníctva,
 • obchodu a financií, investičných fondov,
 • poisťovníctva,
 • poradenstva a auditu,
 • telekomunikácií,
 • cestovného ruchu,
 • práva,
 • geológie,
 • statiky,
 • životného prostredia, úpravy vody,
 • psychológie, vysokého školstva,
 • bezpečnostných systémov, meracích prístrojov, automatizácie,
 • cvičebných strojov,
 • systémov elektronického výberu mýta,
 • farmaceutického priemyslu,
 • bezpečnosti práce, ochrany zdravia a priemyselnej hygieny, požiarnej ochrany, protiplynovej ochrany, REACH,
 • železničnej dopravy, premávky na cestných komunikáciách,
 • duševného a priemyselného vlastníctva,
 • sociálnych služieb,
 • vodohospodárstva,
 • boja proti šíreniu zbraní hromadného ničenia,
 • automobilového priemyslu,
 • menšín,
 • umenia.

Preklady dokumentov:
• prezentácií, technických správ, hlásení, technických podmienok, špecifikácií, protokolov, manuálov, metodických pokynov, smerníc, ocenenia spoločnosti, objednávok, ponúk, dodacích podmienok, obchodných podmienok, súťažných podkladov, projektových správ, projektových štúdií, znaleckých posudkov, odborných stanovísk, splnomocnení a zmlúv, dokumentácie ku klinickým štúdiám, príbalových letákov k liečivám, internetových stránok atď.